Europaplein 10a, 6336 BE Hulsberg
085 - 2500 733

Nieuwsbrieven

Vierde nieuwsbrief 2015

avenewsbrief2

 

Wijzigingen binnen AVE.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn we per 15-09-2015 gestopt met de samenwerking met Hypotheek Info Punt. We hebben ons nu zelf aangesloten bij Voogd & Voogd, het DAK en Van Kampen Groep. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Dit kan voor u betekenen dat u betere polisvoorwaarden en/of een goedkopere premie kunt krijgen.

Iedereen zal een brief of nieuwe polisvoorwaarden ontvangen. Dit kan echter verschillen per verzekeraar. U kunt zelfs een opzegging ontvangen van uw huidige polis. Deze polis gaat dan als nieuwe verzekering in bij het DAK of VKG. Twijfelt u hierover of heeft u vragen over een ontvangen brief, mail of bel ons dan gerust met uw vraag.

Door de overstap krijgt u NIET te maken met extra kosten voor het oversluiten van de polis.

Daarnaast zullen de tarieven binnen AVE wijzigen per 01-01-2016. De laatste drie jaar is er geen inflatie toegepast op onze tarieven. Helaas stijgen de kosten ieder jaar, waardoor we genoodzaakt zijn enkele tarieven aan te passen. Het uurtarief van AVE zal omhoog gaan naar € 55,- excl. BTW. Een particuliere belastingaangifte zal stijgen naar € 55,- incl. BTW. Tot slot zullen de abonnementen dezelfde prijs behouden.

Mocht u nog vragen hebben welke consequenties dit voor u heeft dan horen wij dit graag van u.

Veel onduidelijkheden over ingangsdatum AOW

Het is een lastig traject geweest om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 jaar naar uiteindelijk 67 jaar. De politiek heeft het in eerste instantie voorzichtig gebracht door in kleine stapjes de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Toen de Nederlanders aan het idee gewend waren, was het nog maar een kleine stap om de pensioenleeftijd versneld te verhogen. Op welke leeftijd heeft u nu recht op AOW?
Tot 1 januari 2013 had u recht op AOW vanaf uw 65e jaar. Doordat wij steeds ouder worden en de betaalbaarheid van de AOW in het gedrang kwam, is besloten om de AOW leeftijd in stapjes te verhogen naar 67 jaar. Er komen steeds minder mensen die werken en er komen steeds meer mensen die recht hebben op een AOW uitkering. Het geld dat benodigd is voor de uitbetaling voor de AOW wordt bijeen gebracht door de werkenden. U bouwt dus niet een eigen pensioenpotje op. Iedereen die nu betaalt voor de AOW, draagt de lasten van de uitkeringen die nu verstrekt worden.

Vreemde verschillen

Door verschillende stappenplannen om de pensioenleeftijd te verhogen kunnen er vreemde verschillen ontstaan. Wordt u deze maand 65 jaar? Dan krijgt u vanaf december AOW. Wordt u in december 65 jaar, dan gaat de AOW pas per mei 2016 in. Door verschillende systemen is het niet meer eenvoudig te beredeneren wanneer u recht heeft op een AOW-uitkering.

Blijft de AOW-leeftijd stijgen?

De manier van financiering van de AOW wordt het omslagstelsel genoemd. Iedereen die nu betaalt voor de AOW moet nog maar afwachten hoe het geregeld is in de toekomst. Uiterlijk op uw 67e heeft u recht op AOW, maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Vanaf 2022 wordt de AOW leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Het is dus niet uit te sluiten dat er een verdere verhoging van de AOW-leeftijd volgt per 2022 of later.

Hoe kunt u achterhalen vanaf welke leeftijd u recht heeft op AOW?

Er staan op het internet overzichten waar u van af kunt lezen wanneer u recht heeft op AOW. Door de jaren heen zijn er veranderingen doorgevoerd in de snelheid van de verhoging van de AOW-leeftijd. Het is verstandiger om uit te gaan van de berekeningstool op de website van de Rijksoverheid. Vul de leeftijd in en de berekeningstool geeft aan wanneer u voor het eerst AOW ontvangt.
Bent u vanaf 2022 pas pensioengerechtigd? Dan krijgt u in het berekeningstool de mededeling: “Uw AOW-leeftijd is minimaal 67 jaar. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt namelijk af van de gemiddelde levensverwachting.”

Belastingvrijstelling voor schenkingen verruimd

In de periode vanaf oktober 2013 tot 1 januari 2015 was het tijdelijk mogelijk om belastingvrij een schenking van 100.000 euro te verstrekken. Een voorwaarde was dat het geld gebruikt ging worden voor het aankopen van een woning, een verbouwing of voor het extra aflossen op de eigenwoning schuld. Dit was een doorslaand succes. Per 2017 wordt het weer mogelijk om 100.000 euro te schenken zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn.
Om de huizenmarkt een impuls te geven is er in 2013 besloten om de schenkingsvrijstelling onder voorwaarde te verruimen tot maximaal 100.000 euro. De verwachting was dat er tot 1 januari 2015 ongeveer 20.000 keer gebruik van zou worden gemaakt, maar dit werd ruimschoots overtroffen. Tot augustus 2014 was er al 50.000 keer gebruikt gemaakt van de vrijstelling. Na een pauze van twee jaar komt de verruiming weer terug.

Wanneer bestaat er recht op de verruimde vrijstelling van 100.000 euro per 2017?

De regeling zal hoofdzakelijk door ouders gebruikt worden om de kinderen te helpen bij het kopen van een huis. De schenking mag ook aan anderen dan de kinderen verstrekt worden. Bij deze vrijstelling geldt er wel als eis dat de ontvanger jonger is dan 40 jaar. De verruiming is namelijk bedoeld om starters op de huizenmarkt te stimuleren.
Als uw zoon of dochter al ouder is dan 39 jaar, bestaat er nog de mogelijkheid om het bedrag te schenken aan de eventuele jongere partner van de zoon of dochter.

Hoe ruim is de vrijstelling op dit moment?

Bij een schenking geldt er een algemene vrijstelling van 2.111 euro. Ouders mogen aan kinderen een ruimere schenking doen zonder belasting verschuldigd te zijn, namelijk 5.277 euro. Eenmalig is het mogelijk om een hogere schenking te doen aan de kinderen. Het geld ontvangende kind moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De schenkingsvrijstelling bedraagt 25.322 euro. Er geldt een hogere vrijstelling als de zoon of dochter het geld gaat gebruiken voor de eigen woning of voor een dure studie. De vrijstelling wordt dan verhoogd naar 52.752 euro.

Het kopen van een huis is niet meer volledig te financieren

Dit jaar kan er bij het kopen van een huis maximaal 103 procent van de waarde van het huis gefinancierd worden. Per 2017 is dit percentage verder verlaagd naar 101 procent. Dit betekent dat het kopen van een huis niet meer volledig te financieren is. Starters moeten eerst flink sparen om een huis te kunnen kopen. De bijkomende kosten zijn gedeeltelijk nog mee te financieren en per 2018 zijn de kosten helemaal niet meer te lenen. Een ruime schenkingsvrijstelling kan starters de mogelijkheid geven om toch een huis te kunnen kopen.

Ga in overleg met uw hypotheekadviseur hoe u het beste de financiering rond kunt krijgen. Kijk ook eens naar de mogelijkheid van een familiehypotheek. Dit kan gunstig zijn voor zowel de ontvanger, als de ouder die het geld om een huis te kopen wil verstrekken.

Eerste nieuwsbrief 2015

Als u de belastingaangifte in 2014 door ons kantoor wilt laten uitvoeren dan hebben wij indien van toepassing de volgende zaken van u nodig:

Zakelijk:

Naast de bij de als particulier genoemde zaken hebben wij tevens van u nodig:

– Alle inkomende facturen en betalingen

– Alle uitgaande facturen en betalingen

– Het grootboek inkoop en verkoop

– Alle bankafschriften van uw zakelijke rekening

Bij Particulieren:

– Aangiftebiljet

– Voorlopige teruggave 2014

– Jaaropgave van uw werkgever

– Jaaropgave inkomsten uit uitkeringen/vroegere dienstbetrekking

(denk hierbij o.a. aan pensioen, lijfrente, AOW, WIA, WW, ANW)

– Jaaropgave buitenlandse inkomsten

– Jaaropgave van uw Hypotheek en Woningverwante financieringen

– Overzicht van inkomsten en/of uitgaven uit overige werkzaamheden

(denk hierbij aan freelance, alfahulp, persoonsgebonden budget)

– Opgave waarde onroerend voor de gemeente (WOZ beschikking)

– Opgave van betaalde/ontvangen alimentatie

– Kosten die u hebt gemaakt voor onderhoud van kinderen voor wie u geen kinderbijslag ontvangt.

– Premie die u heeft betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

– Premie van uw lijfrente en de door uw werkgever of

verzekeringsmaatschappij verstrekte opgave van uw pensioenopbouw (pensioenbrief)

– De door uzelf betaalde pensioenpremie aan verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds (dit is niet de premie die is ingehouden van uw salaris)

– Kosten van notaris, afsluitprovisie en taxatie, indien u een hypotheek heeft afgesloten en/of gewijzigd

– Jaaropgave van uw betaalrekening, spaarrekening en/of effectenrekening

– Waardebepaling uit overige vermogen uit BOX 3.

 

Het kan zijn dat er een aantal zaken die in uw specifiek geval nodig zijn, hierboven niet staan vermeld. Vraag het ons dan gerust.

 

Let op: voor alle aangiftes geldt dat u deze dient aan te leveren voor 13 maart 2015. Na deze datum kan er geen garantie meer worden afgegeven dat deze wordt ingediend voor 1 april 2015. Vanaf 2015 mag de belastingaangifte 2014 ook later ingediend wor-den, deze moet wel ingediend worden voor 1 mei 2015. Doet u aangifte na 1 april dan neemt de belasting dienst de aangifte ook later in behandeling.

 

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar van het inkomen. Dit kan een lastenverzwaring opleveren voor de betaler van kinderalimentatie. De afschaffing kan een reden zijn voor ex-partners om opnieuw om de tafel te gaan om afspraken te maken.

 

Tot 2015 heeft de betaler van kinderalimentatie nog de mogelijkheid om te profiteren van een fiscale aftrek. Door de Wet hervorming kindregelingen vervalt het fiscaal voordeel. Voor een gescheiden ouder die kinderalimentatie betaalt kan dit zware financiële gevolgen hebben. Dit kan namelijk een verlaging van het besteedbaar inkomen opleveren van enke-le duizenden euro’s per jaar.

 

Betaalde kinderalimentatie geeft recht op een fiscale aftrek

 

Gescheiden ouders moeten beide financieel bijdragen aan de kosten van hun kind. Door-dat een kind bij één van de ouders woont, draagt de andere ouder financieel minder bij aan de kosten van het kind. De niet verzorgende ouder kan kinderalimentatie verschuldigd zijn. Indien er minimaal 136 euro per maand wordt bijgedragen in de kosten, bestaat er recht op een buitengewone lastenaftrek. Dit is een forfaitair bedrag dat mag worden afge-trokken van het inkomen.

 

Wat gaat er veranderen door de Wet hervorming kindregelingen?

 

Tot bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen wordt het zogenaamde kindgebonden bud-get verhoogd. Deze tegemoetkoming is te vergelijken met kinderbijslag, maar het kindge-bonden budget is afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Dit is een toeslag waar de verzorgende ouder recht op kan hebben. Daar staat tegenover dat de mogelijkheid om kinderalimentatie af te trekken van het inkomen komt te vervallen. De ontvanger van de kinderalimentatie zal in veel gevallen dus ook minder de noodzaak hebben om nog kinder-alimentatie te ontvangen door een gestegen kindgebonden budget. Gescheiden ouders zullen in veel gevallen nieuwe afspraken moeten maken over de hoogte van de kinderali-mentatie.

 

Niet in alle gevallen stijgt het kindgebonden budget

 

De nieuwe wet heeft tot gevolg dat de ouder die kinderalimentatie moet betalen er finan-cieel op achteruit gaat. De ontvanger heeft de alimentatie minder hard nodig omdat het kindgebonden budget stijgt, maar dat is niet alle gevallen ook daadwerkelijk het geval. De verhoging van het kindgebonden budget is namelijk afhankelijk van het inkomen en het vermogen.

 

Ex-partners moeten nieuwe afspraken maken over de kinderalimentatie

 

Aan ex-partners nu de lastige taak om nieuwe afspraken te maken over de hoogte van de tegemoetkoming aan de ouder waar het kind regulier woont. Door de verhoging van het kindgebonden budget kan de kinderalimentatie in principe verlaagd worden, maar hoeveel stijgt het kindgebonden budget vanaf 2015? Om hier een indruk van te krijgen, kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

 

Energielabel verplicht bij verkopen huis

Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om bij verkoop, oplevering van de woning en bij verhuur een definitief energielabel af te geven. Begin dit jaar krijgen alle huiseigenaren een voorlopig energielabel thuisgestuurd, maar deze heeft geen formele status. Dit label moet nog worden omgezet naar een definitief energielabel.

 

De energiezuinigheid van huizen wordt steeds belangrijker. Enerzijds heeft dit te maken met het milieu, maar uiteraard zegt het ook iets over de hoogte van de maandelijkse energierekening. Verkopers van bijvoorbeeld wasmachines en auto’s moeten ook opgeven in welke zuinigheidsca-tegorie de machine of de auto valt. Logisch dat een dergelijke verplichting nu ook geldt bij het verkopen van een huis.

 

Wat is een energielabel?

 

Uiterlijk in de maand februari krijgen huiseigenaren een voorlopig energielabel thuisgestuurd. De labelklasse bepaalt de zuinigheid. Huizen met een A-label zijn volgens de normen het ener-giezuinigst. De klasse-indeling loopt nog door tot het G-label voor de minst zuinige huizen met nog veel besparingsmogelijkheden. In het energielabel worden ook tips opgenomen hoe het huis energiezuiniger kan worden gemaakt. Het label is maximaal 10 jaar geldig.

 

Waar is het voorlopig energielabel op gebaseerd?

 

Deze maand of volgende maand krijgt u het voorlopig energielabel thuisgestuurd. De beoorde-ling is gebaseerd op openbare gegevens die onder andere afkomstig zijn van het Kadaster. Ver-volgens is het de bedoeling dat u het voorlopig energielabel zelf om gaan zetten naar een defini-tief energielabel. Wilt u niet wachten op het toesturen van het voorlopig energielabel? Raad-pleeg de beoordeling nu al opZoekuwenergielabel.nl.

 

Voorlopig energielabel omzetten naar een definitief energielabel (dit is pas verplicht bij ver-koop woning)

 

Via de website Energielabelvoorwoningen.nl kunt u het label omzetten. Het inloggen gaat met DigiD. Afhankelijk van de antwoorden op de vragen wordt het juiste label geselecteerd. Om de antwoorden aan te tonen kunnen er foto’s worden opgevraagd van bijvoorbeeld een nieuw ge-plaatste CV-ketel. Bij verkoop kunnen potentiële kopers in één oogopslag zien in hoeverre ze nog verbeteringen aan het huis moeten doorvoeren wat betreft de energiezuinigheid.

Energielabel geeft mogelijkheid om te besparen

 

Ook indien het huis niet in de verkoop staat, kunt u baat hebben bij een definitief energielabel. Door maatregelen te treffen kunt u besparen op de maandelijkse energiekosten. Door de tips over het isoleren toe te passen kunt u tegen relatief lage kosten een grote besparing doorvoe-ren. Indien u op termijn het huis in de verkoop wilt zetten, kunt u nu alvast maatregelen treffen om een zo goed mogelijk energielabel voor het huis te krijgen.

Tweede nieuwsbrief 2014

Veranderingen in kindregelingen

 

Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouder-schapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen.

Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbij-slag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen. Het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt is inmiddels ook door de Eerste Kamer aangenomen.

 

Tip

 

Wilt u weten met welke veranderingen u te maken krijgt? Op www.kindregeling.nl vindt u een overzicht van alle veranderingen die gaan plaatsvinden. Dit overzicht is tevens han-dig om te checken of u wellicht geld laat liggen doordat u wel ergens recht op heeft, maar nog niet krijgt.

 

Nieuwe ontslagregels in 2015

 

belasting per jaar. Dit staat volgens OvFD en Verbond op gespannen voet met het kabi-netstreven bestaande hypotheken ongemoeid te laten. Als het voorstel wordt aangeno-men, ontbreekt volgens de belangenorganisaties voldoende tijd voor goede advisering, informatievoorziening en eventuele aanpassingen. Het Verbond en de OvFD wijzen er op dat veel partijen het kabinet en de Kamer hebben opgeroepen een samenhangend pakket voor de woningmarkt in te voeren per 1 januari 2014 en af te zien van invoering van ingrijpende deelmaatregelen per 1 januari 2013. Er is een breed pleidooi voor over-gangsrecht als diverse deelmaatregelen toch al over anderhalve maand worden inge-voerd. Het Verbond en OvFD noemen het “zorgelijk en onbegrijpelijk” dat het kabinet de Tweede Kamer hebben laten weten geen redenen te zien om deze groep huiseigena-ren tegemoet te komen.

Mocht u in het bezit zijn van zo’n hypotheek dan heeft u nog tot 1 april van dit jaar de tijd om uw levens en/of spaarverzekering om te zetten van Box 3 naar Box 1.

 

Heeft u reeds een hypotheek met daarin verzekeringen die reeds zijn aangemerkt als Kapitaalsverzekering Eigen Woning (KEW) dan hoeft u niets te doen. Mocht u vragen hierover hebben of uw twijfels, neem dan gerust even contact met ons op.

 

Nieuwe ontslagregels in 2015

 

Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet Werk Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die onlangs met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerste Kamer is aange-nomen.

 

Minister Asscher is verheugd met de steun voor zijn wet: ‘Ik ben blij met het brede draagvlak voor deze belangrijke wet. Eerst bij werkgevers en werknemers en nu bij de Tweede en Eerste Kamer. Een jaar na het afsluiten van het sociaal akkoord is de Wet Werk en Zekerheid een feit. We mogen geen tweedeling accepteren, daarom krijgen mensen met tijdelijke contracten meer recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en worden de ontslagvergoedingen eerlijker verdeeld.’

Flex

 

Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract om te voorkomen dat werkne-mers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan, en het gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt. Ook wordt de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd.

 

Ontslag

 

Er komt vanaf 1 juli 2015 één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Procedures zullen minder tijd en daarmee geld kos-ten. Nu krijgt de ene werknemer, via de kantonrechter, een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer, via het UWV, zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat verschil komt te vervallen.

 

Transitievergoeding

 

Alle werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op deze vergoeding, als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij per-soneel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De ver-goeding wordt maximaal 75.000 euro, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan 75.000 euro per jaar.

 

WW

 

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werk-nemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen.

 

Minister Asscher heeft met de werkgevers en vakbonden afgesproken dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid om zo kort mogelijk werkloos te hoeven zijn. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont.

Bron: Rijksoverheid

 

Scooter niet verzekerd? Boete van 360 euro!

 

Heeft u net een nieuwe scooter gekocht? Dan is het belangrijk dat u deze verzekert. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete van maar liefst 360 euro! Natuurlijk wilt u dat voorkomen. U kunt uw geld veel beter uitgeven aan andere zaken.

 

Een strenge controle door het RDW

 

Het RDW controleert streng op onverzekerde voertuigen. Zodra de scooter op uw naam staat, bent u verplicht de scooter te verzekeren. Wanneer uw scooter wel geregistreerd is, maar u heeft hiervoor geen verzekering afgesloten, dan kunt u een boete krijgen van 360 euro! Zorg er daarom voor dat u uw nieuwe scooter verzekert. Waarom dat zo be-langrijk is, kunt u hieronder lezen.

 

Voor welke scooterverzekering kiest u?

 

U bent verplicht om een Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering af te sluiten voor de scooter. Met een WA verzekering bent u verzekerd tegen de schade die u veroorzaakt bij anderen. Naast de WA verzekering, kunt u de scooter ook nog voor andere zaken verzekeren, bijvoorbeeld tegen diefstal. Kies dan voor de Beperkt Casco dekking. Een Volledig Casco dekking is de meest uitgebreide verzekering. De verzekering wordt ook wel een All-Risk verzekering genoemd, omdat nagenoeg alle risico’s zijn gedekt.

 

U moet zich goed realiseren dat u als scooterrijder kwetsbaar bent in het verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat een scooterrijder maar liefst 25 keer meer kans maakt om te overlijden bij een verkeersongeval, dan wanneer u in de auto rijdt. De kans op ernstige verwondingen is ruim 100 keer zoveel groter, dan wanneer u inzittende bent in een auto. Daarom is er de ongevallen opzittenden dekking. Deze zorgt voor een uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit na een scooterongeluk.

 

Bent u wel verzekerd als u vrijwilligerswerk doet?

 

Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en niet verplicht doet voor andere mensen. Als vrijwilligers zult u op een aantal zaken moeten letten, want u kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een aantal vergoedingen. En hoe zit dat precies met de ver-zekering? Bent u bijvoorbeeld verzekerd wanneer er een ongeluk ontstaat tijdens het uitvoeren van de vrijwillige werkzaamheden?

 

Waar moet u op letten bij het doen van vrijwilligerswerk?

 

Wanneer u vrijwilligerswerk gaat doen, is er soms een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Vrijwilligersorganisaties kunnen dit beoordelen door het laten invullen van een risicoprofiel. Daarnaast zult u bijna altijd een vrijwilligersovereenkomst moeten tekenen. Daarin staat onder andere aangegeven wat uw rechten en plichten zijn. Hierin moet helder en duidelijk uiteen staan welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en welke vergoeding daar eventueel tegenover staat. Verder kunnen hier afspraken in-staan die bijvoorbeeld gaan over verzekeringen en inspraak en medezeggenschap. Maar ook werkomstandigheden en vakanties kunnen hier aan bod komen.

 

Mag u vrijwilligerswerk bij het krijgen van een uitkering?

 

U mag vrijwilligerswerk doen wanneer u een uitkering krijgt. Het mag uw kansen op betaald werk echter niet verkleinen en werkzaamheden waarvoor iemand anders be-taald zou krijgen mogen niet uitgevoerd worden. Soms kan vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroten en is er zelfs kans dat u niet langer hoeft te solliciteren.

 

Welke vergoedingen kunt u krijgen?

 

Wanneer u als vrijwilliger werkzaam bent, is een organisatie niet verplicht om u een onkostenvergoeding te geven. Uiteraard mag dit wel. Krijgt u een onkostenvergoeding? Dan kan dit gevolgen hebben voor de belastingaangifte. Dit hangt af van de hoogte en het soort onkostenvergoeding dat u krijgt. Er hoeven geen premies en belasting betaald worden over werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. De vrijwilligersvergoeding die u krijgt mag niet hoger zijn dan het bedrag dat daarvoor door de Belastingdienst is vast-gesteld. Maandelijks mag u niet meer dan 150 euro aan onkostenvergoeding krijgen. Jaarlijks is dat dat bedrag vastgesteld op 1.500 euro.

 

Bent u verzekerd tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk?

 

U bent niet automatisch verzekerd wanneer u vrijwilligerswerk doet. Het is daarom belangrijk dat u dit goed navraagt bij het bedrijf of de organisatie waar u de werkzaam-heden voor verricht. Zorg er in elk geval voor dat u zelf een aansprakelijkheidsverzeke-ring heeft afgesloten. Daarmee verzekert u zichzelf tegen schade die u veroorzaakt aan derden.

Bent u werkzaam voor de gemeente of een andere organisatie? Dan is de kans ook groot dat er een collectieve verzekering is afgesloten die u verzekert tegen de risico’s die u loopt tijdens het uitvoeren van de vrijwillige werkzaamheden. Deze verzekering geldt echter als aanvulling op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. Vraag daarom na bij de gemeente of organisatie wat er precies valt onder de dekking van de collectieve verzekering.

 

Overige verzekeringen die waardevol kunnen zijn

 

Bent u als vrijwilliger werkzaam voor een organisatie die personen vervoert in een auto of taxi? Dan is het belangrijk dat er een inzittendenverzekering is afgesloten, zodat ook mensen in de auto zijn meeverzekerd. Vraag dit zeker even na bij de vrijwilligersorgani-satie. Soms kan ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk zijn. Deze wordt vooral afgesloten wanneer er advies wordt gegeven door vrijwilligers.

 

Kortom, genoeg zaken die u aandacht verdienen wanneer u wilt gaan werken als vrijwil-liger. Zorg dat u alles goed geregeld heeft, zodat u nergens aansprakelijk voor gesteld kan worden en u met plezier uw werkzaamheden zult kunnen uitvoeren.’

 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.

Graag tot ziens,

 

Nol van Engelshoven & Roger van Engelshoven

Financieel Adviseur Business Consultant

Eerste nieuwsbrief 2014

Belastingaangifte 2013

 

Als u de belastingaangifte in 2013 door ons kantoor wilt laten uitvoeren dan hebben wij indien van toepassing de volgende zaken van u nodig:

 

Zakelijk:

 

Naast de bij de als particulier genoemde zaken hebben wij tevens van u nodig:

– Alle inkomende facturen en betalingen

– Alle uitgaande facturen en betalingen

– Het grootboek inkoop en verkoop

– Alle bankafschriften van uw zakelijke rekening

 

Bij particulieren:

 

– Aangiftebiljet

– Voorlopige teruggave 2013

– Jaaropgave van uw werkgever

– Jaaropgave inkomsten uit uitkeringen/vroegere dienstbetrekking (denk hierbij o.a. aan pensioen, lijfrente, AOW, WIA, WW, ANW)

– Jaaropgave buitenlandse inkomsten

– Jaaropgave van uw Hypotheek en Woningverwante financieringen

– Overzicht van inkomsten en/of uitgaven uit overige werkzaamheden (denk hierbij aan freelance, alfahulp, persoonsgebonden budget)

– Opgave waarde onroerend voor de gemeente (WOZ beschikking)

– Opgave van betaalde/ontvangen alimentatie

– Kosten die u hebt gemaakt voor onderhoud van kinderen voor wie u geen kinderbijslag ontvangt.

– Premie die u heeft betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

– Premie van uw lijfrente en de door uw werkgever of verzekeringsmaatschappij verstrekte opgave van uw pensioenopbouw (pensioenbrief)

– De door uzelf betaalde pensioenpremie aan verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds (dit is niet de premie die is ingehouden van uw salaris)

– Kosten van notaris, afsluitprovisie en taxatie, indien u een hypotheek heeft afgesloten en/of gewijzigd

– Jaaropgave van uw betaalrekening, spaarrekening en/of effectenrekening

– Waardebepaling uit overige vermogen uit BOX 3.

 

Het kan zijn dat er een aantal zaken die in uw specifiek geval nodig zijn, hierboven niet staan vermeld. Vraag het ons dan gerust.

Let op: voor alle aangiftes geldt dat u deze dient aan te leveren voor 14 maart 2014. Na deze datum kan er geen garantie meer worden afgegeven dat deze wordt ingediend voor 1 april 2014.

 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief neem dan gerust contact met ons op.

 

Dit kan per telefoon of per email op de bij u bekende adressen.

Scroll to top