Europaplein 10a, 6336 BE Hulsberg
085 - 2500 733

Tweede nieuwsbrief 2014

Veranderingen in kindregelingen

 

Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouder-schapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen.

Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbij-slag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen. Het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt is inmiddels ook door de Eerste Kamer aangenomen.

 

Tip

 

Wilt u weten met welke veranderingen u te maken krijgt? Op www.kindregeling.nl vindt u een overzicht van alle veranderingen die gaan plaatsvinden. Dit overzicht is tevens han-dig om te checken of u wellicht geld laat liggen doordat u wel ergens recht op heeft, maar nog niet krijgt.

 

Nieuwe ontslagregels in 2015

 

belasting per jaar. Dit staat volgens OvFD en Verbond op gespannen voet met het kabi-netstreven bestaande hypotheken ongemoeid te laten. Als het voorstel wordt aangeno-men, ontbreekt volgens de belangenorganisaties voldoende tijd voor goede advisering, informatievoorziening en eventuele aanpassingen. Het Verbond en de OvFD wijzen er op dat veel partijen het kabinet en de Kamer hebben opgeroepen een samenhangend pakket voor de woningmarkt in te voeren per 1 januari 2014 en af te zien van invoering van ingrijpende deelmaatregelen per 1 januari 2013. Er is een breed pleidooi voor over-gangsrecht als diverse deelmaatregelen toch al over anderhalve maand worden inge-voerd. Het Verbond en OvFD noemen het “zorgelijk en onbegrijpelijk” dat het kabinet de Tweede Kamer hebben laten weten geen redenen te zien om deze groep huiseigena-ren tegemoet te komen.

Mocht u in het bezit zijn van zo’n hypotheek dan heeft u nog tot 1 april van dit jaar de tijd om uw levens en/of spaarverzekering om te zetten van Box 3 naar Box 1.

 

Heeft u reeds een hypotheek met daarin verzekeringen die reeds zijn aangemerkt als Kapitaalsverzekering Eigen Woning (KEW) dan hoeft u niets te doen. Mocht u vragen hierover hebben of uw twijfels, neem dan gerust even contact met ons op.

 

Nieuwe ontslagregels in 2015

 

Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet Werk Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die onlangs met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerste Kamer is aange-nomen.

 

Minister Asscher is verheugd met de steun voor zijn wet: ‘Ik ben blij met het brede draagvlak voor deze belangrijke wet. Eerst bij werkgevers en werknemers en nu bij de Tweede en Eerste Kamer. Een jaar na het afsluiten van het sociaal akkoord is de Wet Werk en Zekerheid een feit. We mogen geen tweedeling accepteren, daarom krijgen mensen met tijdelijke contracten meer recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en worden de ontslagvergoedingen eerlijker verdeeld.’

Flex

 

Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract om te voorkomen dat werkne-mers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan, en het gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt. Ook wordt de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd.

 

Ontslag

 

Er komt vanaf 1 juli 2015 één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Procedures zullen minder tijd en daarmee geld kos-ten. Nu krijgt de ene werknemer, via de kantonrechter, een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer, via het UWV, zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat verschil komt te vervallen.

 

Transitievergoeding

 

Alle werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op deze vergoeding, als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij per-soneel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De ver-goeding wordt maximaal 75.000 euro, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan 75.000 euro per jaar.

 

WW

 

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werk-nemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen.

 

Minister Asscher heeft met de werkgevers en vakbonden afgesproken dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid om zo kort mogelijk werkloos te hoeven zijn. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont.

Bron: Rijksoverheid

 

Scooter niet verzekerd? Boete van 360 euro!

 

Heeft u net een nieuwe scooter gekocht? Dan is het belangrijk dat u deze verzekert. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete van maar liefst 360 euro! Natuurlijk wilt u dat voorkomen. U kunt uw geld veel beter uitgeven aan andere zaken.

 

Een strenge controle door het RDW

 

Het RDW controleert streng op onverzekerde voertuigen. Zodra de scooter op uw naam staat, bent u verplicht de scooter te verzekeren. Wanneer uw scooter wel geregistreerd is, maar u heeft hiervoor geen verzekering afgesloten, dan kunt u een boete krijgen van 360 euro! Zorg er daarom voor dat u uw nieuwe scooter verzekert. Waarom dat zo be-langrijk is, kunt u hieronder lezen.

 

Voor welke scooterverzekering kiest u?

 

U bent verplicht om een Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering af te sluiten voor de scooter. Met een WA verzekering bent u verzekerd tegen de schade die u veroorzaakt bij anderen. Naast de WA verzekering, kunt u de scooter ook nog voor andere zaken verzekeren, bijvoorbeeld tegen diefstal. Kies dan voor de Beperkt Casco dekking. Een Volledig Casco dekking is de meest uitgebreide verzekering. De verzekering wordt ook wel een All-Risk verzekering genoemd, omdat nagenoeg alle risico’s zijn gedekt.

 

U moet zich goed realiseren dat u als scooterrijder kwetsbaar bent in het verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat een scooterrijder maar liefst 25 keer meer kans maakt om te overlijden bij een verkeersongeval, dan wanneer u in de auto rijdt. De kans op ernstige verwondingen is ruim 100 keer zoveel groter, dan wanneer u inzittende bent in een auto. Daarom is er de ongevallen opzittenden dekking. Deze zorgt voor een uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit na een scooterongeluk.

 

Bent u wel verzekerd als u vrijwilligerswerk doet?

 

Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en niet verplicht doet voor andere mensen. Als vrijwilligers zult u op een aantal zaken moeten letten, want u kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een aantal vergoedingen. En hoe zit dat precies met de ver-zekering? Bent u bijvoorbeeld verzekerd wanneer er een ongeluk ontstaat tijdens het uitvoeren van de vrijwillige werkzaamheden?

 

Waar moet u op letten bij het doen van vrijwilligerswerk?

 

Wanneer u vrijwilligerswerk gaat doen, is er soms een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Vrijwilligersorganisaties kunnen dit beoordelen door het laten invullen van een risicoprofiel. Daarnaast zult u bijna altijd een vrijwilligersovereenkomst moeten tekenen. Daarin staat onder andere aangegeven wat uw rechten en plichten zijn. Hierin moet helder en duidelijk uiteen staan welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en welke vergoeding daar eventueel tegenover staat. Verder kunnen hier afspraken in-staan die bijvoorbeeld gaan over verzekeringen en inspraak en medezeggenschap. Maar ook werkomstandigheden en vakanties kunnen hier aan bod komen.

 

Mag u vrijwilligerswerk bij het krijgen van een uitkering?

 

U mag vrijwilligerswerk doen wanneer u een uitkering krijgt. Het mag uw kansen op betaald werk echter niet verkleinen en werkzaamheden waarvoor iemand anders be-taald zou krijgen mogen niet uitgevoerd worden. Soms kan vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroten en is er zelfs kans dat u niet langer hoeft te solliciteren.

 

Welke vergoedingen kunt u krijgen?

 

Wanneer u als vrijwilliger werkzaam bent, is een organisatie niet verplicht om u een onkostenvergoeding te geven. Uiteraard mag dit wel. Krijgt u een onkostenvergoeding? Dan kan dit gevolgen hebben voor de belastingaangifte. Dit hangt af van de hoogte en het soort onkostenvergoeding dat u krijgt. Er hoeven geen premies en belasting betaald worden over werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. De vrijwilligersvergoeding die u krijgt mag niet hoger zijn dan het bedrag dat daarvoor door de Belastingdienst is vast-gesteld. Maandelijks mag u niet meer dan 150 euro aan onkostenvergoeding krijgen. Jaarlijks is dat dat bedrag vastgesteld op 1.500 euro.

 

Bent u verzekerd tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk?

 

U bent niet automatisch verzekerd wanneer u vrijwilligerswerk doet. Het is daarom belangrijk dat u dit goed navraagt bij het bedrijf of de organisatie waar u de werkzaam-heden voor verricht. Zorg er in elk geval voor dat u zelf een aansprakelijkheidsverzeke-ring heeft afgesloten. Daarmee verzekert u zichzelf tegen schade die u veroorzaakt aan derden.

Bent u werkzaam voor de gemeente of een andere organisatie? Dan is de kans ook groot dat er een collectieve verzekering is afgesloten die u verzekert tegen de risico’s die u loopt tijdens het uitvoeren van de vrijwillige werkzaamheden. Deze verzekering geldt echter als aanvulling op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. Vraag daarom na bij de gemeente of organisatie wat er precies valt onder de dekking van de collectieve verzekering.

 

Overige verzekeringen die waardevol kunnen zijn

 

Bent u als vrijwilliger werkzaam voor een organisatie die personen vervoert in een auto of taxi? Dan is het belangrijk dat er een inzittendenverzekering is afgesloten, zodat ook mensen in de auto zijn meeverzekerd. Vraag dit zeker even na bij de vrijwilligersorgani-satie. Soms kan ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk zijn. Deze wordt vooral afgesloten wanneer er advies wordt gegeven door vrijwilligers.

 

Kortom, genoeg zaken die u aandacht verdienen wanneer u wilt gaan werken als vrijwil-liger. Zorg dat u alles goed geregeld heeft, zodat u nergens aansprakelijk voor gesteld kan worden en u met plezier uw werkzaamheden zult kunnen uitvoeren.’

 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.

Graag tot ziens,

 

Nol van Engelshoven & Roger van Engelshoven

Financieel Adviseur Business Consultant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top