Europaplein 10a, 6336 BE Hulsberg
085 - 2500 733

Eerste nieuwsbrief 2015

Als u de belastingaangifte in 2014 door ons kantoor wilt laten uitvoeren dan hebben wij indien van toepassing de volgende zaken van u nodig:

Zakelijk:

Naast de bij de als particulier genoemde zaken hebben wij tevens van u nodig:

– Alle inkomende facturen en betalingen

– Alle uitgaande facturen en betalingen

– Het grootboek inkoop en verkoop

– Alle bankafschriften van uw zakelijke rekening

Bij Particulieren:

– Aangiftebiljet

– Voorlopige teruggave 2014

– Jaaropgave van uw werkgever

– Jaaropgave inkomsten uit uitkeringen/vroegere dienstbetrekking

(denk hierbij o.a. aan pensioen, lijfrente, AOW, WIA, WW, ANW)

– Jaaropgave buitenlandse inkomsten

– Jaaropgave van uw Hypotheek en Woningverwante financieringen

– Overzicht van inkomsten en/of uitgaven uit overige werkzaamheden

(denk hierbij aan freelance, alfahulp, persoonsgebonden budget)

– Opgave waarde onroerend voor de gemeente (WOZ beschikking)

– Opgave van betaalde/ontvangen alimentatie

– Kosten die u hebt gemaakt voor onderhoud van kinderen voor wie u geen kinderbijslag ontvangt.

– Premie die u heeft betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

– Premie van uw lijfrente en de door uw werkgever of

verzekeringsmaatschappij verstrekte opgave van uw pensioenopbouw (pensioenbrief)

– De door uzelf betaalde pensioenpremie aan verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds (dit is niet de premie die is ingehouden van uw salaris)

– Kosten van notaris, afsluitprovisie en taxatie, indien u een hypotheek heeft afgesloten en/of gewijzigd

– Jaaropgave van uw betaalrekening, spaarrekening en/of effectenrekening

– Waardebepaling uit overige vermogen uit BOX 3.

 

Het kan zijn dat er een aantal zaken die in uw specifiek geval nodig zijn, hierboven niet staan vermeld. Vraag het ons dan gerust.

 

Let op: voor alle aangiftes geldt dat u deze dient aan te leveren voor 13 maart 2015. Na deze datum kan er geen garantie meer worden afgegeven dat deze wordt ingediend voor 1 april 2015. Vanaf 2015 mag de belastingaangifte 2014 ook later ingediend wor-den, deze moet wel ingediend worden voor 1 mei 2015. Doet u aangifte na 1 april dan neemt de belasting dienst de aangifte ook later in behandeling.

 

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar van het inkomen. Dit kan een lastenverzwaring opleveren voor de betaler van kinderalimentatie. De afschaffing kan een reden zijn voor ex-partners om opnieuw om de tafel te gaan om afspraken te maken.

 

Tot 2015 heeft de betaler van kinderalimentatie nog de mogelijkheid om te profiteren van een fiscale aftrek. Door de Wet hervorming kindregelingen vervalt het fiscaal voordeel. Voor een gescheiden ouder die kinderalimentatie betaalt kan dit zware financiële gevolgen hebben. Dit kan namelijk een verlaging van het besteedbaar inkomen opleveren van enke-le duizenden euro’s per jaar.

 

Betaalde kinderalimentatie geeft recht op een fiscale aftrek

 

Gescheiden ouders moeten beide financieel bijdragen aan de kosten van hun kind. Door-dat een kind bij één van de ouders woont, draagt de andere ouder financieel minder bij aan de kosten van het kind. De niet verzorgende ouder kan kinderalimentatie verschuldigd zijn. Indien er minimaal 136 euro per maand wordt bijgedragen in de kosten, bestaat er recht op een buitengewone lastenaftrek. Dit is een forfaitair bedrag dat mag worden afge-trokken van het inkomen.

 

Wat gaat er veranderen door de Wet hervorming kindregelingen?

 

Tot bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen wordt het zogenaamde kindgebonden bud-get verhoogd. Deze tegemoetkoming is te vergelijken met kinderbijslag, maar het kindge-bonden budget is afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Dit is een toeslag waar de verzorgende ouder recht op kan hebben. Daar staat tegenover dat de mogelijkheid om kinderalimentatie af te trekken van het inkomen komt te vervallen. De ontvanger van de kinderalimentatie zal in veel gevallen dus ook minder de noodzaak hebben om nog kinder-alimentatie te ontvangen door een gestegen kindgebonden budget. Gescheiden ouders zullen in veel gevallen nieuwe afspraken moeten maken over de hoogte van de kinderali-mentatie.

 

Niet in alle gevallen stijgt het kindgebonden budget

 

De nieuwe wet heeft tot gevolg dat de ouder die kinderalimentatie moet betalen er finan-cieel op achteruit gaat. De ontvanger heeft de alimentatie minder hard nodig omdat het kindgebonden budget stijgt, maar dat is niet alle gevallen ook daadwerkelijk het geval. De verhoging van het kindgebonden budget is namelijk afhankelijk van het inkomen en het vermogen.

 

Ex-partners moeten nieuwe afspraken maken over de kinderalimentatie

 

Aan ex-partners nu de lastige taak om nieuwe afspraken te maken over de hoogte van de tegemoetkoming aan de ouder waar het kind regulier woont. Door de verhoging van het kindgebonden budget kan de kinderalimentatie in principe verlaagd worden, maar hoeveel stijgt het kindgebonden budget vanaf 2015? Om hier een indruk van te krijgen, kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

 

Energielabel verplicht bij verkopen huis

Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om bij verkoop, oplevering van de woning en bij verhuur een definitief energielabel af te geven. Begin dit jaar krijgen alle huiseigenaren een voorlopig energielabel thuisgestuurd, maar deze heeft geen formele status. Dit label moet nog worden omgezet naar een definitief energielabel.

 

De energiezuinigheid van huizen wordt steeds belangrijker. Enerzijds heeft dit te maken met het milieu, maar uiteraard zegt het ook iets over de hoogte van de maandelijkse energierekening. Verkopers van bijvoorbeeld wasmachines en auto’s moeten ook opgeven in welke zuinigheidsca-tegorie de machine of de auto valt. Logisch dat een dergelijke verplichting nu ook geldt bij het verkopen van een huis.

 

Wat is een energielabel?

 

Uiterlijk in de maand februari krijgen huiseigenaren een voorlopig energielabel thuisgestuurd. De labelklasse bepaalt de zuinigheid. Huizen met een A-label zijn volgens de normen het ener-giezuinigst. De klasse-indeling loopt nog door tot het G-label voor de minst zuinige huizen met nog veel besparingsmogelijkheden. In het energielabel worden ook tips opgenomen hoe het huis energiezuiniger kan worden gemaakt. Het label is maximaal 10 jaar geldig.

 

Waar is het voorlopig energielabel op gebaseerd?

 

Deze maand of volgende maand krijgt u het voorlopig energielabel thuisgestuurd. De beoorde-ling is gebaseerd op openbare gegevens die onder andere afkomstig zijn van het Kadaster. Ver-volgens is het de bedoeling dat u het voorlopig energielabel zelf om gaan zetten naar een defini-tief energielabel. Wilt u niet wachten op het toesturen van het voorlopig energielabel? Raad-pleeg de beoordeling nu al opZoekuwenergielabel.nl.

 

Voorlopig energielabel omzetten naar een definitief energielabel (dit is pas verplicht bij ver-koop woning)

 

Via de website Energielabelvoorwoningen.nl kunt u het label omzetten. Het inloggen gaat met DigiD. Afhankelijk van de antwoorden op de vragen wordt het juiste label geselecteerd. Om de antwoorden aan te tonen kunnen er foto’s worden opgevraagd van bijvoorbeeld een nieuw ge-plaatste CV-ketel. Bij verkoop kunnen potentiële kopers in één oogopslag zien in hoeverre ze nog verbeteringen aan het huis moeten doorvoeren wat betreft de energiezuinigheid.

Energielabel geeft mogelijkheid om te besparen

 

Ook indien het huis niet in de verkoop staat, kunt u baat hebben bij een definitief energielabel. Door maatregelen te treffen kunt u besparen op de maandelijkse energiekosten. Door de tips over het isoleren toe te passen kunt u tegen relatief lage kosten een grote besparing doorvoe-ren. Indien u op termijn het huis in de verkoop wilt zetten, kunt u nu alvast maatregelen treffen om een zo goed mogelijk energielabel voor het huis te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top